Uslovi Najma

OPŠTE ODREDBE I USLOVI RENT A CAR NAJMA (preuzmi PDF)

S&S  (I´M rent a car) u daljem tekstu Najmodavac, iznajmljuje Najmoprimcu u daljem tekstu Najmoprimac, čiji su podaci na prvoj strani Ugovora o najmu vozila, vozilo pod sledećim uslovima:

 1. Da svojeručno potpiše Ugovor o najmu vozila i time se saglasi sa odredbama ugovora:
 • da cene i ostale uslove iznajmljivanja navedene u važećem cenovniku prihvata kao sastavni deo ovog ugovora da ima minimum 21 godinu za najam kategorija od A/MDMR do E/EWMR I vozačku dozvolu najmanje 2 godine
 • da ima minimum 23 godine za najam kategorija K/CDMR do U/IWMR I vozačku dozvolu najmanje 3 godine
 • da ima minimum 25 godina za najam kategorija J/SCMR do F/XFAR I vozačku dozvolu najmanje 5 godina
 • da prima vozilo u ispravnom stanju sa svim pripadajućim priborom i dokumentima o vozilu
 • da iznajmljeno vozilo vrati u ugovorenom roku ili ranije na zahtev Najmodavca
 • da za produženje ugovorenog perioda korišćenja vozila traži saglasnost Najmodavca 48 sati pre isteka roka vraćanja vozila
 • da odmah obustavi vožnju ako se za vreme korišćenja pokvari brojač kilometara i o kvaru brojača najbržim putem obavesti Najmodavca
 • da ukoliko se prilikom vraćanja vozila ustanovi da je brojač kilometara oštećen plati Najmodavcu iznos troškova 1000 kilometara za svaki dan korišćenja vozila
 • da vozilo uredno održava i čuva za vreme korišćenja
 • da iznajmljeno vozilo ne koristi pod uticajem alkohola ili droga, u protivzakonite svrhe, za obuku vozača, za prevoz putnika ili robe uz nadoknadu, prevoz ili vuču drugih vozila, prikolica ili njihovih delova, za učestvovanje u moto-sportskim priredbama te da vozilo koristi samo za vlastite potrebe i da ga ne iznajmi ili posudi trećem licu; da vozilom upravlja sam ili lice koje on ovlasti u Ugovoru o najmu pod uslovom da to lice ima najmanje 21 do 25 godina starosti, važeću vozačku dozvolu i da se upiše kao drugi vozač na Ugovoru o najmu i vozilo ne optereti osobama ili predmetima preko dozvoljene nosivosti
 • da iznajmljeno vozilo ne koristi u inostranstvu bez saglasnosti Najmodavca
 • da bez saglasnosti Najmodavca neće vršiti nikakvu promenu delova, sklopova ili uređaja na vozilu
 • da će snositi troškove utrošenog benzina

***I´M rent a car strogo poštuje servisne interval proizvođača vozila. Nepoštovanje istih prouzrokuje gubitak garancije na vozilu.

Penal za gubitak garancije proizvođača vozila

Najmoprimac je dužan da odmah I bez odlaganja obavesti poslovnicu izjamljivanja da n

a komandnom displeju ili bord kompjuteru u iznajmljenom vozilu svetli BILO KOJA upozoravajuća lampica, radi intervencije na vozilu. Ukoliko se Najmoprimac ogluši na ovo upozorenje I ne javi se u poslovnicu iznajmljivanja vozila, snosiće pun penal zbog gubitka garancije proizvođača izjamljenog vozila.

 1. U slučaju da se Najmoprimac ne pridržava uslova iz člana 1. obavezuje se da će Najmodavcu nadoknaditi svu i svaku štetu koja bi iz toga proizašla, a čiju visinu utvrđuje Najmodavac.
 2. Najmodavac će Najmoprimcu, uz predočenje potvrde o izvršenom plaćanju nadoknaditi troškove ulja i redovnog održavanja vozila propisanog od proizvođača vozila (izuzev troškova pranja vozila za vreme korišćenja).
 3. Najmoprimac je dužan da položi depozit prilikom iznajmljivanja vozila. Depozit se polaže putem predautorizacije po jednoj od kreditnih kartica vozača (Visa, Master, Amex). Iznos depozita zavisi od grupe iznajmljenog vozila i dužine trajanja najma.

Minimalna visina depozita je 500,00 Eur u dinarskoj protivvrednosti .

Ukupne troškove najma vozila Najmoprimac je dužan da plati odmah po završetku najma.

*** I´M rent a car ne prima debitne kartice u svrhu ostavljanja depozita. Rezervisana suma na Vašem računu u svrhu depozita za najam vozila, Vam neće biti na raspolaganju. I´M rent a car će na kraju najma odblokirati Vaša sredstva ali ne snosi odgovornost za vreme potrebno Vašoj Banci da procesuira deblokadu Vašeg novca.

 1. Najmoprimac je dužan da plati sve kazne i saobraćajne prekršaje koje su nastale zbog nepropisnog korišćenja vozila, uključujući i kazne za nepropisno parkiranje nastale u toku trajanja ugovora o najmu.

Lica od 21 do 25 godina starosti plaćaju Taksu za mlade vozače u iznosu od 15,00 EUR + PDV po danu najma, a maksimalno 50,00EUR + PDV za ceo najam, u dinarskoj protivvrednosti, za najam dozoljenih grupa vozila.

Lica od 70 do 75 godina starosti plaćaju Taksu za starije vozače u iznosu od 15,00 EUR + PDV po danu najma, a maksimalno 50,00EUR + PDV za ceo najam, u dinarskoj protivvrednosti, za najam dozoljenih grupa vozila.

 1. U cenu najma uključeno je Osiguranje za štete učinjene trećim licima u visini limita utvrđenim zakonom.
 2. Cena najma ne uključuje sledeće rizike:

Havariju iznajmljenog vozila nastalu u saobraćajnom udesu – u slučaju saobraćajnog udesa u kome je učestvovalo iznajmljeno vozilo, Najmoprimac plaća celokupnu štetu na iznajmljenom vozilu.

Oštećenja na iznajmljenom vozilu van registrovanog saobraćajnog udesa (oštećenja na parkingu, i sl).- u slučaju oštećenja na parkingu i u

saobraćaju na iznajmljenom vozilu, Najmoprimac plaća celokupnu štetu na iznajmljenom vozilu.

Krađu vozila za vreme najma – u slučaju nestanka odnosno krađe iznajmljenog vozila Najmoprimac plaća vrednost celog vozila.

Invalidnost (delimičnu ili potpunu) i smrt vozača i putnika u iznajmljenom vozilu koja nastane kao posledica udesa.

 1. Najmoprimac je odgovoran za štete učinjene na iznajmljenom vozilu kao i za štete nastale zbog nekorišćenja (stajanja vozila za sve vreme trajanja popravke). Iznos finansijskog gubitka Najmodavca nastalog zbog nekorišćenja (stajanja) utvrđuje se u iznosu cene dnevnog najma vozila po važećem cenovniku za ugovorenu grupu vozila.

 

 1. OSIGURANJE ZA ŠTETE NASTALE NA VOZILU – CDW

Najmoprimac se može osigurati za štete nastale na iznajmljenom vozilu u slučaju saobraćajnog udesa i van saobraćajnog udesa ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja za štete na vozilu – CDW.

Najmoprimac se može osigurati protiv šteta nastalih zbog nekorišćenja (stajanja) iznajmljenog vozila ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja za štete na vozilu – CDW.

Sva oštećenja vozila u toku najma, bez obzira da li su nastala u saobraćajnom udesu ili van njega, Najmoprimac mora da prijavi Najmodavcu i da popuni poseban Izveštaj o udesu u poslovnici Najmodavca, da udes i oštećenja prijavi i nadležnom organu Policije odmah na licu mesta gde se udes / oštećenje desilo i da obezbedi policijski zapisnik.

Ukoliko saobraćajni udes i oštećenje nije prijavljeno Policiji, Najmoprimac plaća pun iznos oštećenja na vozilu, bez obzira što je ugovorio Osiguranje sa učešćem u šteti – CDW.

Najmoprimac će u slučaju štete na vozilu platiti Taksu za obradu štete u iznosu od 25,00EUR + PDV, po štetnom događaju, u dinarskoj protivvrednosti.

Najmoprimac je dužan da obezbedi pisanu izjavu na izveštaju o udesu, bez obzira na ugovaranje Osiguranja za štetu na vozilu

 

 1. OSIGURANJE ZA KRAĐU / GUBITAK VOZILA – THW

Najmoprimac se može osigurati za gubitak vozila nastao krađom – nestankom vozila u toku najma ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja za krađu / gubitak vozila.

Krađu ili nestanak vozila u toku najma Najmoprimac mora, odmah bez odlaganja, da prijavi Najmodavcu i nadležnoj Policiji u mestu gde se krađa – nestanak desio i da popuni Izveštaj o krađi / gubitku vozila u poslovnici Najmodavca.

Ukoliko nestanak / krađa vozila nisu prijavljeni Policiji, Najmoprimac plaća pun iznos vrednosti vozila, bez obzira što je ugovorio Osiguranje za krađu / gubitak vozila.

Najmoprimac je dužan da obezbedi pismenu izjavu na izveštaju o gubitku vozila, bez obzira na ugovaranje Osiguranja za krađu / gubitak vozila.

Procena vrednosti ukradenog vozila vrši se prema važećem katalogu AMSS (Auto Moto Saveza Srbije).

 1. Bez obzira na eventualno otkupljenu odgovornost za štetu učinjenu na iznajmljenom vozilu, Najmoprimac je u celosti odgovoran za:
 • štetu učinjenu na vozilu koju je on ili po njemu ovlašćeni vozač (drugi vozač) načinio pod uticajem droga ili alkohola
 • štetu prouzrokovanu namerno ili usled grube nemarnosti u vožnji
 • štetu ako vozač u momentu nastale štete nije imao važeću vozačku dozvolu
 • krađu ako vozilo u momentu krađe nije bilo zaključano ili alarmom obezbeđeno
 1. Najmoprimac se obavezuje da će u slučaju nezgode štititi interese

Najmodavca i njegovog Osiguravajućeg društva tako:

 • što će zabeležiti imena i adrese učesnika i svedoka nezgode
 • što neće napustiti oštećeno vozio dok ga nije sklonio sa mesta nezgode i osigurao
 • što će u slučaju većeg oštećenja vozila ili ako u nezgodi ima povređenih lica (čak i kad je očigledna krivica drugih lica) odmah pozvati i sačekati dolazak policije i hitne pomoći
 • što će podneti pismeni izveštaj o nezgodi najbližoj poslovnici Najmodavca
 1. Propusti li Najmoprimac da u slučaju nezgode ne ispuni sve uslove navedene u članu 11 i 12 ovog ugovora, odgovaraće za sve posledice i štete koje bi Najmodavcu iz tog propusta proizašle.

 

 1. OSIGURANJE PUTNIKA – PAI

Najmoprimac može ugovoriti osiguranje za sve putnike (osim vozača) do broja registrovanih mesta u vozilu za invalidnost ili smrt nastalu u saobraćajnom udesu iznajmljenog vozila ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja putnika

Lično osiguranje putnika ne važi kada Najmoprimac vozi pod dejstvom alkohola, droga ili kada se bahato ponaša

 1. Najmodavac neće obeštetiti Najmoprimca za gubitak ili oštećenje ličnog prtljaga i robe koje koja se nalazi u / na iznajmljenom vozilu.
 2. Najmodavac neće obeštetiti Najmoprimca za štete nastale nastale zbog: bilo kakvog kvara na vozilu za vreme korišćenja i / ili zakašnjenja kod isporuke vozila
 3. Bilo kakve izmene ovog ugovora važe samo ako su pismeno potvrđene od obe ugovorne strane.
 4. Ukoliko Najmoprimac izmiruje troškove kreditnom karticom, svojim potpisom na originalu ugovora ovlašćuje Najmodavca da ukupne troškove najma fakturiše kreditnom klubu ili banci koje je izdalo kreditnu karticu.
 5. U slučaju spora iz ovog ugovora stranke ugovaraju nadležnost suda u Kragujevcu.
 6. Najmodavac u svojstvu rukovaoca podacima o ličnosti, ovim putem upoznaje klijenta o obradi njegovih podataka o ličnosti. Najmodavac obrađuje podatke o ličnosti u svrhu postizanja legitimnih ciljeva i u okviru potrebnom da bi se ispunile obaveze predviđene važećim propisima, ugovornim obavezama, radi pružanja usluga klijentu. Najmodavac podatke o ličnosti koristi za obavljanje svoje delatnosti, a na način i u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Najmodavac podatke o ličnosti može dostavljati pojedinim pravnim i/ili fizičkim licima ili drzavim organima (policija, sud opste nadleznosti ili prekrsajni sud). Mogući korisnici podataka o ličnosti koje klijent dostavlja su regulatorna tela i državni organi kojima je Najmodavac dužan da dostavi podatke u skladu sa zakonom. Najmodavac podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje u skladu sa zakonom i dobrovoljnim pristankom klijenta.

Potpisom Ugovora o najmu, Najmoprimac potvrdjuje da ga je Najmodavac, kao rukovalac podacima o ličnosti, prethodno upoznao sa pravilima i principima obrade podataka o ličnosti, te da je iste razumeo. Na osnovu navedenog, Najmoprimac daje dobrovoljni pristanak da Najmodavac može vršiti obradu Najmoprimčevih podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom o zastiti podataka o ličnosti.

21. Sve cene u cenovnicima Najmodavca iskazane su u EUR. Obračun za preautorizaciju i plaćanje se vrši po prodajnom kursu poslovne Banke Najmodavca u dinarskoj protivvrednosti.

DODATNI USLOVI NAJMA VOZILA
Najam vozila
 1. Obračun usluge najma je iskazan u Dinarima (RSD).
 2. Cena najma uključuje vreme najma, pređenu kilometražu, Osiguranje od odgovornosti za štetu prema trećim licima do iznosa utvrđenog zakonom i polisom obaveznog osiguranja Osiguravajućeg društva kod kojeg Najmodavac osigurava vozilo osim ukoliko Ugovorom o najmu nije drugačije predviđeno.
 3. Najmoprimac je materijalno odgovoran za štete prouzrokovane trećim licima, preko zakonom propisanog iznosa, nastale u udesu njegovom krivicom.
 4. Minimalno korišćenje usluga je 24 časa i 100 pređenih kilometara, koliko će Najmoprimcu biti zaračunato bez obzira na kraće vreme ili manji broj pređenih kilometara. Ukoliko Najmoprimac pređe više od 100 km u 24 časa, svaki dodatni kilometar će biti naplaćen po ceni od 13 dinara.
 5. Prekoračenje korišćenja vozila do 59 minuta se ne zaračunava. Nakon 60 min zaračunava se dodatni dan najma.

5a. U slučaju produžetka najma neovlašćenog od strane najmodavca, najmoprimcu će se za svaki dan neovlašćenog najma pored dnevne tarife određene ugovorom o najmu, naplatiti i fiksna naknada u iznosu od 360.00EUR u dinarskoj protivvrednosti.

6. U slučaju uklanjanja oznaka najmodavca sa vozila, najmoprimac će platiti Taksu za debrendiranje vozila, u iznosu od 25,00EUR + PDV, u dinarskoj protivvrednosti.

ODGOVORNOSTI I OSIGURANJA
Osiguranje za štete nastale na vozilu – CDW
 1. Najmoprimac može ugovoriti osiguranje za štete na iznajmljenom vozilu nastale u saobraćajnom udesu i van njega ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja za štete na vozilu-CDW
 2. Najmoprimac ugovaranjem Osiguranja za štete na vozilu nije ugovorio pokrivanje celokupne vrednosti oštećenja. Najmoprimac je obavezan da Najmodavcu plati Učešće u vrednosti oštećenja do maksimalnog iznosa posebno propisanog za svaku grupu vozila. Učešće u šteti se obračunava za svaki štetni događaj.
 3. Ugovaranjem i plaćanjem Dodatnog osiguranja za  štete – SCDW,Najmoprimac može dalje smanjiti vrednost Učešća u vrednosti oštećenja do minimalnog  iznosa posebno propisanog za svaku grupu vozila u Cenovniku učešća u slučaju štete. Sve obaveze i dužnosti koje klijent ima kupovinom osnovnog osiguranja (CDW), važe i kupovinom dodatnog osiguranja (SCDW, PCDW).
 4. Uslovi ovog osiguranja ne važe za Albaniju i područje Kosova. Za štete nastale na tim teritorijama, Najmoprimac plaća punu vrednost oštećenja na iznajmljenom vozilu.
OSIGURANJE ZA KRAĐU / GUBITAK VOZILA – THW
 1. Najmoprimac može ugovoriti osiguranje za gubitak nastao krađom / nestankom iznajmljenog vozila u toku najma ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja za krađu/gubitak vozila.
 2. Najmoprimac ugovaranjem Osiguranja za krađu/gubitak vozila nije ugovorio pokrivanje celokupne vrednosti iznajmljenog vozila. Najmoprimac je obavezan da Najmodavcu plati Učešće u vrednosti nestalog/ukradenog vozila u iznosu posebno propisanom za svaku grupu vozila.

13.Ugovaranjem i plaćanjem Dodatnog osiguranja za krađu / gubitak Vozila – STHW, Najmoprimac može dodatno smanjiti svoj finansijski rizik od učešća u krađi/gubitku vozila do propisanog iznosa za svaku grupu vozila u Cenovniku učešća u slučaju krađe / gubitka vozila.Sve obaveze i dužnosti koje klijent ima kupovinom osnovnog osiguranja (THW), važe i kupovinom dodatnog osiguranja (STHW, PCDW).

 1. U slučaju krađe / gubitka vozila u toku najma, gde krađa / gubitak nije prijavljen nadležnom organu Policije i / ili u slučaju da Najmoprimac ne dostavi sva dokumenta i ključeve vozila, Najmoprimac plaća punu vrednost nestalog / ukradenog iznajmljenog vozila.
 2. Uslovi ovog osiguranja ne važe za Albaniju i područje Kosova. Za krađu/nestanak vozila nastalu na tim teritorijama, Najmoprimac plaća punu vrednost nestalog/ukradenog vozila.
Osiguranje putnika - PAI
 1. Najmoprimac može osigurati putnike (osim vozača) do broja registrovanih mesta u vozilu za invalidnost/smrt nastalu udesom vozila, ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja putnika za odgovarajuću grupu  vozila po Cenovniku ličnog osiguranja putnika.
 2. Putnici (osim vozača) do broja registrovanih mesta u vozilu su osigurani za slučaj smrti i / ili inivaliditeta na iznose utvrđene zakonom i polisom osiguranja Osiguravajućeg društva.
Dodatne usluge najma vozila - Cenovnik
 1. Dostava ili preuzimanje vozila van poslovnica I´M-a a na teritoriji šireg centra grada u kojem I´M ima poslovnicu se naplaćuje 15,00 Eur + PDV po usluzi.
 2. Dostava ili preuzimanje vozila na teritoriji Srbije se posebno utvrdjuje i ugovara.
 3. Najam vozila koji započinje ili se završava van radnog vremena poslovnice se tarifira sa 15 Eur + PDV po usluzi.
 4. Gorivo nije uključeno u cenu najma. Vozila se iznajmljuju sa punim rezervoarom. Najmoprimac je dužan da pri vraćanju vozila vrati pun rezervoar. Nedostajuće gorivo se naplaćuje po važećoj tržišnoj ceni na dan vraćanja vozila + 30,00EUR + PDV za uslugu tank servisa.

Iznos nedostajućeg goriva koji se naplaćuje prilikom vraćanja vozila je iskazan na Ugovoru o najmu.

U slučaju sipanja pogrešne vrste goriva u iznajmljeno vozilo Najmoprimac će snositi svu nastalu štetu:

Usluge odvoženja vozila do ovlašćenog servisa, usluge servisiranja vozila, pun rezervoar goriva i manipulativne troškove.

 1. Spoljno pranje veoma zaprljanog vozila Najmoprimac plaća 20, 00 Eur + PDV po pranju. Hemijsko čišćenje celog vozila se naplaćuje 200, 00 Eur + PDV, čišćenje jednog zaprljanog sedišta 20, 00 Eur + PDV
 2. Sedište za decu/bebe se dodatno naplaćuje 6, 67 Eur + PDV po danu najma, a maksimalno 66,67EUR + PDV za ceo najam. Uništeno sedište za decu/bebe se naplaćuje 100, 00 Eur+PDV. Čišćenje jako zaprljanog sedišta za decu/bebe se naplaćuje 10, 00 Eur+PDV.
 3. Lanci za sneg se dodatno naplaćuju 10, 00 Eur + PDV po najmu. Uništeni lanci za sneg se naplaćuju 50, 00 Eur+PDV.
 4. Dodatni vozač se naplaćuje 10, 00 Eur + PDV po danu najma, a maksimalno 60, 00 EUR + PDV za ceo najam.
 5. Najmoprimac će u celosti snositi troškove oštećenja nastalih na sledećim delovima vozila koje ne pokriva osiguranje: naplatci, ratkapne, pneumatici, donji postroj, unutrašnjost vozila i naknadno ugrađen radio.
 6. Uništeni pneumatik se naplaćuje po cenovniku oštećenja vozila, a maksimalno 400, 00 Eur+PDV
 7. Obavezna zimska oprema se naplaćuje 3, 00 Eur po danu najma + PDV za sve najmove započete u periodu između 01.11.-31.03. Maksimalan iznos po najmu je 42, 00 Eur + PDV.
 8. Izgubljeni ključ / daljinski upravljač alarmnog uređaja Najmoprimac plaća u celosti po definisanom Cenovniku oštećenja vozila
 9. Za izgubljenu / uništenu registarsku tablicu /izgubljena dokumenta vozila Najmoprimac plaća dodatni trošak od 150, 00 Eur + PDV.
 10. Korišćenje GPS uređaja/Navigacije se naplaćuje 5, 00 Eur + PDV po danu najma a najviše 50 Eur+PDV po najmu. Izgubljeni/uništeni GPS uređaj se naplaćuje 100 Eur +PDV
 11. Korišćenje WiFi uređaja naplaćuje se 5,00EUR + PDV po danu najma.
 12. Taksa za izlazak iz zemlje se naplaćuje 20 EUR + PDV
 13. Svi saobraćajni prekršaji nastali u toku najma su odgovornost Najmoprimca i biće mu naplaćeni u celosti uz uvećanje za manipulativne troškove Najmodavca. Parking kazne se tarifiraju sa 30, 00 Eur + PDV. 

Administrativna taksa za obradu komunalnih I saobraćajnih prekršaja se tarifira sa 25 Eur + PDV.

Ostali uslovi najma
 1. U slučaju da se vozilo iz bilo kojih razloga ostavi van državne granice, Najmoprimcu će biti zaračunat Međunarodni jednosmerni najam za konkretnu destinaciju. Međunarodni jednosmerni najam nije dozvoljen za neke države I lokacije.
 2. Angažovanje vozača se posebno ugovara I naplaćuje. Za sve informacije Najmoprimac bi trebalo da kontaktira I´M poslovnicu.

35.Na ukupne troškove najma koji uključuju i dodatne usluge, Najmoprimac plaća Porez na dodatu vrednost (PDV) u visini od 20%, što je posebno iskazano na Ugovoru o najmu.

 1. Depozit je obavezan je za sve Najmoprimce i iznosi minimalno 300,00 Eur po najmu. Za sve grupe vozila Najmoprimac mora posedovati jednu/dve od kreditnih kartica koju prihvata Najmodavac. Kod takvih najmova Najmodavac će izvršiti preautorizaciju na kreditnoj kartici Najmoprimca. Po vraćanju vozila i izmirenju troškova najma i svih eventualnih dodatnih troškova, Najmodavac će vratiti depozit Najmoprimcu / stornirati iznos preatorizacije na njegovoj kreditnoj kartici.
 2. U svim vozilima najmodavca zabranjeno je pušenje. Ukoliko se ustanovi da je za vreme trajanja najma ovo pravilo prekršeno, najmoprimac će platiti naknadu od 100,00EUR + PDV, u dinarskoj protivvrednosti.
 3. Rok plaćanja fakturisanih iznosa po završetku najma je 0 dana od dana fakturisanja. U slučaju neblagovremene uplate dodatno se obračunava zakonska zatezna kamata.
Završetak ugovora pre navedenog roka

Kada mi raskinemo ugovor ranije U nekim situacijama, mi ćemo tražiti raskid ugovora ranije. U ovom odeljku kad kažemo ‘Vi’ mislimo:

 • Lice naznačeno u ugovoru o zakupu
 • Bilo koji vozač
 • Svako ko vrši plaćanje zakupa

Fizička lica:

Ako iznajmljujete vozilo kao fizičko lice, odmah možemo raskinuti ugovor ukoliko:

 • saznamo da je bilo koja od Vaših stvari oduzeta od vas dok ne isplatite svoje dugove; ili
 • izdata poternica za Vama; ili
 • proglašeno Vaše bankrotstvo
 • raskinete ugovor na način koji nas dovodi do značajnog gubitka ili štete ili na način koji se ne može ispraviti.

Kompanije ili ortakluk:

Ako iznajmljujete vozilo u ime kompanije ili ortaka, mi odmah možemo raskinuti ugovor ukoliko:

 • kompanija ili ortakluk odlazi pod prinudnu upravu ili likvidaciju; ili
 • kompanija ili ortakluk raspisuje sastanak svojih poverilaca; ili
 • saznali smo da je kompaniji ili ortakluku oduzeta roba sve dok ne isplati dugove; ili
 • Vi, kompanija ili ortak raskidate ugovor na način koji nas dovodi do značajnog gubitka ili štete ili na način koji se ne može ispraviti

Šta ovo znači:

Ukoliko prekršite ugovor tako što ne radite ono što ste se saglasili, morate platiti:

 • bilo koji iznos koji nam se dugujete po ugovoru i
 • Zbog gubitaka koje nastaju kao krajnji rezultat, pod uslovom da su gubitke obe strane mogle predvideti prilikom potpisivanja ugovora, i da su mogli nastati u slučaju ako prekršite ugovor (poznati kao “predvidivi gubici”). Predvidivi gubici mogu uključivati:
 • gubitak prihoda od zakupa,
 • troškove popravke ili zamene oštećenih predmeta, ili
 • bilo koji iznos koji moramo da platimo trećoj strani ako zakasnimo da im vratimo vozilo. Takođe možete izgubiti korist od bilo kakvih pokrića štete, proizvoda za umanjenje učešća u šteti, ličnog osiguranja od nesreće i osiguranja od odgovornosti treće strane.

Nećete morati da plaćate gubitke koji nisu direktno povezani sa kršenjem ugovora ili gubitaka koji nisu predvidljivi. Mi ćemo Vam nadoknaditi troškove ako možete dokazati da Vi ili bilo koji dodatni vozač nije odgovoran za kršenje ugovora ili da troškovi nisu bili prouzrokovani sa Vaše strane ili bilo kojeg dodatnog vozača. Kada ne vratite vozilo i / ili bilo koji dodatni pribor koji ste iznajmili u roku od 1 dana od dana završetka ugovora, mi ćemo to tretirati kao nepoštovanje roka za vraćanje vozila

Ukoliko mi uradimo nešto pogrešno:

Ako mi prekršimo ugovor, možete ga odmah raskinuti.

Šta morate učiniti:

Ako odlučite da raskinete ugovor zbog toga što smo ga mi prekršili, odmah nam saopštite. Morate vratiti vozilo i bilo koji dodatni pribor što je pre moguće. Još uvek morate platiti kompletan iznos zakupa koji nam prema ugovoru dugujete za najam do datuma povratka i pregleda vozila. Morate učiniti sve što možete da smanjite (ili ublažite) gubitke koje trpite.

Šta mi moramo učiniti:

Ništa u ugovoru ne umanjuje Vaše zakonsko pravo. Međutim, ako prekršimo ugovor tako što ne radimo ono što smo se saglasili, moramo Vam platiti za gubitke koji nastanu kao krajnji rezultat, pod uslovom da su gubitke obe strane mogle predvideti prilikom potpisivanja ugovora, i da su mogli nastati u slučaju ako prekršimo ugovor (poznati kao “predvidivi gubici”). Predvidivi gubici mogu uključiti Vaše razumne troškove korišćenja alternativnih prevoznih sredstava tokom prvobitnog perioda iznajmljivanja.

Nećemo biti odgovorni za Vaše predvidive gubitke u kojima ste bili u mogućnosti da ih nadoknadite od nekog drugog. Nećemo platiti gubitke koji nisu direktno povezani sa našim neuspehom da Vam obezbedimo vozilo ili gubitke koje Vi i mi nismo mogli predvideti (kao što je gubitak dobiti ili gubitak mogućnosti).

Ako prekršimo ugovor zbog nepredvidivog ili neizbežnog događaja – kao što je teroristički akt ili prirodna katastrofa – od nas neće biti traženo da se ponašamo u skladu sa našim obavezama prema ugovoru tokom trajanja ovakvog događaja.

Ništa u ugovoru neće ograničiti ili isključiti našu odgovornost za (i) prevaru; (ii) smrt ili ličnu povredu uzrokovana našim nehatom; ili (iii) bilo koja druga odgovornost u meri u kojoj zakon kaže da se ne može isključiti ili ograničiti.

Potrošač (klijent) ima pravo da reklamaciju ili žalbu na uslugu podnese lično u bilo kojoj od poslovnica ili elektronski putem maila

Kao korisnici usluga iznajmljivanja vozila radi ostvarenja svojih prava iz čl 52 i 81 Zakona o zaštiti potrošača, kao i zbog pogrešno obračunate cene ili drugih nedostataka možete da izjavite reklamaciju kod direktora ili u bilo kojoj od poslovnica.

Reklamacija se može izvršiti na sledeće načine:

Telefonom na broj 034 200 777

Elektronskim putem na e mail adresu office@imrentacar.rs

Odnosno na trajnom nosaču zapisa uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o izvršenoj usluzi (kopija računa, ugovor o najmu, slip i sl.)

S&S ima rok od 8 dana da po prijemu reklamacije odgovori na istu, a o čemu vodi urednu evidenciju.